Obchodní podmínky

Obchodní podmínky platí pro společnost

KMB barvy, s.r.o.
Sokolská třída 301/116, 702 00 Ostrava – Přívoz
IČ: 28606132   DIČ: CZ28606132


1. Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (KMB barvy s.r.o.) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.

 

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na webových stránkách prodávajícího společnosti KMB barvy, s.r.o., katalozích, prospektech a jiných tiskovinách, jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné.

Společnost KMB barvy, s.r.o. (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům (kupujícím) dodávat:
- Bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží.
- Vyhovující normám, předpisům a nařízením platnými na území ČR.
- Vybavené českými návody k obsluze a použití, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, jeli to pro daný druh zboží obvyklé.

 

3. Místo plnění

Místem plnění může být provozovna, prodejna, výdejní místo prodávajícího při osobním odběru, případně při závozu zboží i jiné místo uvedené kupujícím při objednávce. Při osobním odběru zboží je kupující povinen předložit doklad o úplném zaplacení zboží, nebo zboží zaplatit hotově či platební kartou umožňuje li to dané místo odběru. Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jméno a platný občanský průkaz pověřené osoby.

 

4. Objednání zboží, uzavření smlouvy

a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva se stává uzavřenou a pro prodávajícího závaznou, až po zkontrolování a řádném převzetí a uhrazení zboží kupujícím. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.
b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.
c) Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje, konkretizuje jí a je její nedílnou součástí.

 

5. Cena zboží a platební podmínky

Ceny uvedené v tomto článku již obsahují DPH.

a) Přehled možných způsobů platby za zboží a jejich ceny pro ČR
Způsob platby:
Hotově nebo platební kartou při osobním odběru na prodejnách prodávajícího v Ostravě na Sokolské třídě 301/116 a Havířově na ul. U Nádraží 1202/2 - zdarma
Bankovní převod – platba předem: Fio banka, a.s., č.účtu: 2801346887 / 2010 - zdarma
Dobírka – Geis Parcel CZ – 30,- Kč

b) Nabídkové ceny uvedené na webových stránkách společnosti KMB barvy, s.r.o. jsou platné v okamžiku objednání a to až do výše skladových zásob prodávajícího a neobsahují cenu za dopravu, případně dobírku a platbu. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

c) Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti či platební kartou v provozovně prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty, může prodávající od uzavření kupní smlouvy odstoupit. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Faktura/daňový doklad vystavený na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně dodacím listem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení.

d) V případě, že prodávající nemá dostatečné množství zboží na skladě, a musí zboží od svého dodavatele objednat, má právo od kupujícího požadovat nevratnou avšak z kupní ceny zboží při jeho úhradě odpočitatelnou finanční zálohu ve výši 50%. Stejnou zálohu ve stejné výši má prodávající právo požadovat od kupujícího i v případě objednávky barev, které bude nutné tónovat na tónovacích automatech. Tato záloha je vratná v plné výši pouze v případě, že prodávající nebude schopen dodat kupujícímu ani jen část objednaného zboží. Prodávající a kupující se mohou dohodnout i na částečném plnění objednávky.

e) Zákon o DPH Hlava III § 9 odst. 1 písmeno a). Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.

f) “Den dodání zboží” dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst. 1. Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.
g) Veškeré ceny na stránkách www.kmb-barvy.shop.cz jsou konečné a již se na ně nevztahují žádné akce ani dodatečné slevy není-li vysloveně u daného výrobku uvedeno jinak.

 

6. Dodací lhůta

a) Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je v dostatečném množství na skladě a není již rezervované jiným zákazníkem, zavazuje se prodávající jej vyexpedovat nebo předat dopravci do druhého pracovního dne. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

b) Pokud si kupující objedná zboží, které bude v dostatečném množství skladem do 12:00 hod. pracovního dne, bude toto zboží připravené k osobnímu odběru nebo expedici ještě tentýž pracovní den.

c) Velká část zboží je převážně stále na skladě a skladová dostupnost je uváděná v detailu jednotlivých produktů. Každá rezervace zboží je odečtena ze skladu a následně spárována z e-shopem až po fyzickém převzetí zboží zákazníkem. Protože někteří výrobci neoznámí včas výpadek výroby či zpoždění dodávek a jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 3 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího.

d) Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 10 kalendářních dní odeslat zboží kupujícímu (předat k přepravě prvnímu přepravci), nebo jej nachystat k osobnímu odběru, je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené kupujícím (zálohu) k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet, případně hotově v provozovně prodávajícího.

e) Dodací lhůta je do 2 pracovních dnů od předání zásilky přepravci. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně a včas převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet kusů zboží a v případě jakýchkoliv závad vše poznamenat přepravci v dodacím listě. Faktura, daňový doklad jsou pak přiloženy k dodanému materiálu v označeném balíku. V případě, že objednávající nevyzvedne své zboží od přepravce včas a toto zboží bude doručeno zpátky prodávajícímu, hradí kupující veškeré náklady spojené s dopravou dle těchto obchodních podmínek to jest cestu tam a zpátky, plus manipulační poplatek ve výši 5% z ceny objednaného zboží, nejméně však 150,-Kč.

 

7. Doprava

Veškeré přepravy zboží se realizují v pracovní dny.
Nákupní košík Vám dle obsahu vždy nabídne dostupné možnosti dopravy a jejích ceny.
K váze zboží se automaticky připočítává i váha obalového materiálu.
Při převzetí zásilky je kupující povinen řádně zkontrolovat její obsah, protože poškození způsobené přepravou nemusí být zřejmé ani pokud obalový materiál zásilky nejeví známky poškození. Pokud by v zásilce bylo některé zboží nějak poškozeno, kontaktujte nás telefonicky, vždy před jejím převzetím či nepřevzetím na naší pobočce KMB barvy - Ostrava na tel.: 725 324 776 nebo Havířov na tel.: 735 777 683, kde se domluvíte na dalším postupu, vždy ale musí být sepsán záznam do reklamačního protokolu dopravce. Bez tohoto protokolu není možné později po Vašem převzetí zásilky zboží reklamovat a reklamaci uznat.
Zásilku je nutné vyzvednout nebo převzít v termínu dle podmínek jednotlivých dopravců, obvykle do tří dnů od její odeslání. Přesné podmínky uvádí jednotlivý dopravci na svých webových stránkách. Nevyzvednutá zásilka, bude automaticky odeslána zpět prodávajícímu a kupujícímu budou účtovány náklady spojené s cenou dopravy v obou směrech, tj. cena zvolené dopravy násobeno dvěma, plus manipulační poplatek ve výši 5% z ceny objednaného zboží, nejméně však 150,-Kč včetně DPH a to i v případě, že cena za odeslání zásilky nebyla účtována.

a) Osobní odběr na prodejnách KMB barvy, s.r.o. v Ostravě a Havířově
Po spárování Vaší objednávky se skladem a kontrole jestli zboží není rezervované jiným zákazníkem, Vám zašleme výzvu k osobnímu odběru zprávou sms nebo e-mailem uvedeným v objednávce. Pokud se dostavíte pro zboží před touto výzvou, nemůžeme garantovat, dostupnost všech položek Vaší objednávky.
Zboží skladem objednané v pracovní den do 12.00 hod. je obvykle připravené k odběru ještě tentýž den. Produkty, které nejsou skladem, budou připravené k odběru ihned po jejich naskladnění. Informace o době naskladnění produktu je uvedena vždy v jeho detailu nebo v potvrzení objednávky.
Zboží Vám budeme rezervovat od potvrzení po dobu 5 pracovních dnů, poté bude vráceno zpátky k dalšímu prodeji. Potřebujete-li tuto dobu prodloužit uveďte to ve Vaší objednávce do poznámky.

b) Přepravní společnost Geis Parcel CZ
Přepravní společnost Geis obvykle doručuje zboží do druhého pracovního dne po celé ČR.
V den doručení obdrží příjemce interaktivní SMS nebo e-mail s upřesněním času doručení.
Zboží skladem, které není již zarezervované jiným zákazníkem a je objednané v pracovní den do 12.00 hod., je obvykle doručené do druhého pracovního dne.
Produkty, které nejsou skladem, budou odeslané ihned po jejich naskladnění a doručené následující pracovní den. Informace o době naskladnění produktu je uvedena vždy v jeho detailu.
Ihned po zkompletování vaší objednávky v den expedice budete informováni podrobným e-mailem s číslem zásilky.
Ceník dopravného je uveden na e-shopu pod odkazem “JAK NAKUPOVAT”

c) Vlastní doprava KMB barvy
Naší vlastní dopravu můžete využít při splnění podmínky celkové hodnoty objednávky nad 2500 kč včetně DPH a zároveň celkové hmotnosti objednávky nad 50 kg včetně.
Dopravu zajišťujeme do okolí 25 km od sídla společnosti.
Zboží skladem, které není již zarezervované jiným zákazníkem a je objednané v pracovní den do 12.00 hod., je obvykle doručené do 2 dnů od objednání.
Ceník dopravného je uveden na e-shopu pod odkazem “JAK NAKUPOVAT”.

 

8. Záruční podmínky

a) V souladu s ustanoveními občanského zákoníku zákona č. 367/2000 ze 14. září 2000 má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Toto ustanovení je platné pouze při elektronické objednávce zboží provedené přes webové stránky prodávajícího.
Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě zboží doručte do některé z poboček společnosti KMB barvy, s.r.o.. Zboží ani jeho část nesmí vykazovat známky opotřebení a nesmí být poškozené, zboží musí být kompletní.

b) Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 5 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

c) Odstoupení od smlouvy se nevztahuje na barvy a produkty na zakázku namíchané, natónované z důvodu konkrétní zakázkové výroby požadovaného odstínu dle jednotlivých objednávek.

d) Storno objednávky ze strany prodávajícího - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

e) Záruční doba barev, lazur, stěrek, tmelů, ředidel, jiné chemie, nářadí a pomůcek pro malíře je platná, pokud není na výrobku uvedeno jinak, po dobu 24 měsíců. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky.

f) Kupující je povinen po zakoupení namíchaného produktu/barvy provést zkoušku odstínu. V případě, že odstín neodpovídá vzorníku, může takovou barvu reklamovat, nesmí z ní ale spotřebovat více než 10% váhy, nebo množství nejmenšího balení daného odstínu.

g) Zjistí-li kupující vady po převzetí zboží, je povinen tyto skutečnosti sdělit vždy písemně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. Reklamační list musí obsahovat jméno a příjmení zákazníka, jeho adresu a tel. kontakt, datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající nebo jím pověřený pracovník se vyjádří a rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

 

9. Reklamační řád

Vyskytne-li se na Vámi zakoupeném zboží vada, která spadá do záruky, můžete zboží reklamovat na některé z našich poboček, nebo se s námi můžete spojit prostřednictvím kontaktů, uvedených v sekci kontakt. V oznámení o závadách uvádějte zejména jméno kupujícího, adresu, telefonické spojení, podrobný popis závady, jak se projevuje a popis toho, jak k závadě došlo. V závislosti na druhu zboží Vás budeme informovat o dalším postupu, případně Vám poskytneme kontakt na nejbližší autorizovaného technika výrobce. Prodávající nebo jím pověřený pracovník se vyjádří a rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

 

10. Závěrečná ujednání

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na webových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl...

 

Platné od 1.10.2018